PRIVACYVERKLARING COM-ONE  

Smart Indupro BVBA, handeldrijvend onder de handelsbenaming COM-ONE (hierna: wij of ook wel COM-ONE), met ondernemingsnummer BE 0550.791.239 en zetel te Volderstraat 14, 8760 Meulebeke 

Bij COM-ONE hechten we écht waarde aan jouw privacy. Wil je graag weten welke informatie wij precies over jou bijhouden? Of heb je toch liever dat we jou volledig schrappen uit onze databank? Geen enkel probleem. Stuur ons gerust een mailtje en we helpen je zo snel mogelijk verder. Het gaat tenslotte om jouw data.

1. Waarom deze privacyverklaring?

Via deze Privacyverklaring willen we jou laten weten wat wij zoal (kunnen) doen met de informatie die we over jou hebben verzameld. Van zodra je onze Website bezoekt of beroep doet op onze dienstverlening, zal je immers bijna onvermijdelijk bepaalde persoonsgegevens met ons delen. Denk bijvoorbeeld aan: je naam, je adres, je telefoonnummer, maar ook je IP-adres. Via die persoonsgegevens hebben we de mogelijkheid om jou als natuurlijke persoon te gaan identificeren. Je bent identificeerbaar van zodra we een direct of indirect verband kunnen leggen tussen een of meer persoonsgegevens en jou als natuurlijke persoon. Of we dat ook echt doen speelt hierbij geen rol.

Je mag gerust zijn. We beloven dat we jouw persoonsgegevens enkel binnen de wettelijke grenzen zullen verzamelen en gebruiken. Om preciezer te zijn, gaat het hier vooral om de AVG. Dat is de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Wij kunnen onze Privacyverklaring – indien nodig – aanpassen in de toekomst. Uiteraard zullen we jou steeds op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen. Toch doe je er goed aan om dit document bij tijd en stond nog eens door te nemen.

2. Bij wie komen jouw persoonsgegevens terecht?

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke

COM-ONE is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG (GDPR). Dit betekent concreet dat wij alleen bepalen welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doeleinden we die persoonsgegevens verzamelen en met welke middelen we die persoonsgegevens zullen verwerken.    

2.2. Verwerker(s)

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn we vrij om zogenaamde ‘gegevensverwerkers’ in te schakelen.
Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke. COM-ONE doet beroep op de volgende categorieën van « verwerkers »:

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden

Alle hierboven genoemde verwerkers zijn er – onder de GDPR – toe verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te verzekeren. Om onze verwerkers duidelijk op hun verantwoordelijkheid te wijzen, hebben we – voor de zekerheid – met elk van hen de nodige afspraken op papier gezet. Je kan er dus van op aan dat we voor al onze verwerkers dezelfde strenge standaarden hanteren.

3. Voor welke doeleinden en op welke grondslag?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens, steeds met het nodige respect voor de GDPR en alle andere relevante wettelijke bepalingen. En als je het écht wil weten, we vallen hierbij terug op één van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de klant, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op aanvraag van een prospect of klant; of
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;
 • Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten;
 • Op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing).

4. Welke gegevens hebben we nodig?

Wij zullen enkel die persoonsgegevens verwerken die we écht nodig hebben om de doelstellingen waarvoor we ze verwerken te bereiken (zie daarvoor ook artikel 5).
Wij verwerken alle gegevens van de kruispuntbank van jouw bedrijf.

 • Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:
 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres);
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens);
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies);

Wij verzamelen deze persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze Website (bijv. wanneer je een ingevuld contact- of bestelformulier opstuurt) of wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van onze after-sales. Hoeveel en welke persoonsgegevens we verzamelen, hangt af van jouw gebruik van de Website en onze dienstverlening.

Daarnaast gebruiken wij cookies om de bezoeker van onze Website te herkennen en deze een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taal) en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren. Ga ook eens door ons Cookiebeleid als je benieuwd bent naar de manier waarop we cookies gebruiken.

5. Waarom hebben we jouw persoonsgegevens nodig?

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens om jou een optimale, veilige en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. Naarmate je intensiever gebruik maakt van onze Website en onze dienstverlening zullen we ook meer persoonsgegevens verzamelen. Wij hebben het recht om bepaalde bewerkingen tijdelijk niet uit te voeren of volledig te annuleren als jouw persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

Het verwerken van persoonsgegevens is essentieel voor de werking van onze Website en de daarbij horende dienstverlening.

We zullen uitsluitend persoonsgegevens verwerken voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning, klachtenbewaking en het versturen van nieuwsbrieven.
 • Het beantwoorden en opvolgen van vragen en suggesties via de chatfunctie op de Website op een duidelijke, pertinente en gerichte manier.
 • Beheer van geschillen.
 • Bescherming tegen fraude en overtredingen.
 • Gepersonaliseerde marketing en reclame indien je hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. In dat geval heb je steeds de mogelijkheid om jouw toestemming terug in te trekken.

Als je onze Website bezoekt, kunnen we ook enkele gegevens verzamelen voor statistische doeleinden.

We hebben die gegevens nodig om het gebruik van onze Website te optimaliseren. Denk hierbij aan: vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de Website bezoekt, verklaar je je akkoord met de gegevensinzameling voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

Je kiest steeds zelf of je persoonsgegevens met ons deelt. Op die manier behoud je dus een zekere controle. Indien bepaalde persoonsgegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, hebben wij het recht bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.  

6. Doorgifte van persoonsgegevens aan derden?

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen COM-ONE. We zullen jouw persoonsgegevens nooit verkopen, doorgeven of communiceren aan derde partijen, behalve indien je ons daarvoor op voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven.

7. Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens zolang dit nodig is om de in artikel 5 vooropgestelde doelen te bereiken. We zullen jouw persoonsgegevens verwijderen uit onze databank van zodra wij ze niet langer nodig hebben om deze doelen te bereiken of wanneer jij op geldige wijze het recht tot verwijdering van jouw persoonsgegevens uitoefent. De gegevens zullen maximaal 10 jaar bijgehouden worden na de beëindiging van onze zakelijke relatie.

8. Wat zijn jouw rechten?

8.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking

Jouw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

8.2 Recht op inzage

Als je jouw identiteit bewijst (bijv. aan de hand van een kopie van jouw identiteitskaart), informeren we je graag over welke persoonsgegevens wij precies van jou bijhouden en wat we met die informatie doen. En als je het echt graag wilt, zullen we die informatie bundelen in een mapje en naar jou opsturen.

8.3 Recht op rechtzetting

Indien de informatie die we over jou hebben inaccuraat of onvolledig zou zijn, kunnen we dit op jouw vraag steeds corrigeren. Indien bepaalde persoonsgegevens (bijv. jouw e-mailadres of telefoonnummer) niet langer up to date zouden zijn, krijgen we graag een seintje van jou. We beloven dit zo snel mogelijk aan te passen.

8.4 Recht om vergeten te worden

Je hebt het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Wanneer we jouw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de vooropgestelde doeleinden;
 • Wanneer je jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens terug intrekt en er geen enkele andere wettelijke grondslag is die het verwerken van jouw persoonsgegevens toestaat;
 • Wanneer je op rechtmatige wijze een bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Wanneer jouw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerkt worden;
 • Wanneer we jouw persoonsgegevens moeten verwijderen op basis van een wettelijke verplichting.

Let op, in bepaalde gevallen kunnen we niet anders dan jouw persoonsgegevens gedurende een bepaalde tijd bij te houden, ook al zou je misschien liever voor de volle 100% geschrapt worden uit onze database. Zo zijn we bijvoorbeeld wettelijk verplicht om facturen aan klanten gedurende zeven jaar bij te houden.

8.5 Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen heb je het recht om te vragen dat we de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer er een geschil is rond de accuraatheid van de gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor COM-ONE om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

8.6 Recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht om je op ieder ogenblik te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit onze legitieme belangen. We zullen jouw persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn die primeren op jouw recht om je te verzetten.

8.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je met ons gedeeld hebt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen (bijv. een Excel-file). Daarnaast mag je die persoonsgegevens zelf overdragen of door ons laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8 Recht op het intrekken van jouw toestemming

Je hebt het recht om jouw toestemming op ieder ogenblik in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je die toestemming hebt gegeven voor direct marketing of profileringsdoeleinden.

9. Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Indien je één van bovengenoemde rechten wil uitoefenen, kan je een schriftelijk verzoek en bewijs van identiteit sturen per brief naar:

COM-ONE
Stationsstraat 12 GLV 6 
8770 Ingelmunster 
BE-0550.523.696 
T: +32 9 274 02 00 
@: info@com-one.be

We beloven jou een spoedig antwoord, ten laatste één (1) maand nadat we jouw verzoek ontvangen hebben.

10. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien je niet akkoord gaat met de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België:  http://gegevensbeschermingsautoriteit.be.

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 
Tel: +32 (0)2 274 48 00 
Fax: +32 (0)2 274 48 35 
E-mail: commission@privacycommission.be 
URL: https://www.privacycommission.be

 

Algemene contractvoorwaarden van BVBA Smart Indupro (hierna COM-ONE)  

Hoofdstuk I - Algemene Bepalingen

Artikel 1 –Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene contractvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten met betrekking tot de levering en/of verhuur van goederen en/of diensten door COM-ONE. In deze algemene contractvoorwaarden staat "COM-ONE" voor de vennootschap die de overeenkomst met de Klant aangaat, zoals blijkt uit de offerte en de facturatie. De Klant erkent en bevestigt voorafgaand aan elke transactie kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en deze uitdrukkelijk te aanvaarden.

2. Deze algemene contractvoorwaarden zijn steeds van toepassing, ongeacht eventuele afwijkende voorwaarden van de Klant. Afwijkingen van deze algemene contractvoorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met COM-ONE waarbij derden dienen te worden betrokken voor de uitvoering.

4. Indien enige bepaling (of enig deel daarvan) van deze algemene contractvoorwaarden onwettig of nietig zou zijn, kan dergelijke bepaling (of het relevante deel daarvan) worden afgescheiden van de rest van de algemene contractvoorwaarden en blijven de overige bepalingen van de algemene contractvoorwaarden onverminderd van kracht.  

5. COME-ONE houdt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op gelijk welk ogenblik aan te passen aan de vigerende wetgeving, de heersende rechtspraak, alsook de gebruiken in de sector en wijzigingen ten overstaan van haar ondernemingsdoel. COME-ONE verbindt zich ertoe iedere wijziging van haar algemene voorwaarden te communiceren met de Klant, zodat deze hier daadwerkelijk kennis van kan nemen. Indien de Klant de daaropvolgende facturatie vanwege COME-ONE voldoet, wordt de Klant geacht de gewijzigde voorwaarden te aanvaarden, behoudens tegenbewijs.

Artikel 2 –Totstandkoming van verbintenissen en overeenkomsten

1. Offertes opgemaakt door COM-ONE zijn geldig gedurende 30 dagen of gedurende een kortere termijn indien zo vermeld in de offerte. Zolang de offertes niet uitdrukkelijk aanvaard zijn door de Klant, zijn deze louter informatief en kunnen ze op eender welk ogenblik worden ingetrokken of gewijzigd door COM-ONE. Tenzij anders aangegeven, is in de offerte geen installatie, bediening, montage of transport e.d. begrepen. Tenzij anders aangegeven, zijn de prijzen in de offertes altijd exclusief BTW.

2. De offerte opgemaakt door COM-ONE vormt, samen met deze algemene contractvoorwaarden waarvan de Klant erkent daadwerkelijk kennis te hebben genomen vóór de contractsluiting, vanaf aanvaarding van de offerte door de Klant (hetzij uitdrukkelijk door ondertekening ervan, hetzij stilzwijgend, bij begin van uitvoering ervan) een bindende overeenkomst tussen de Klant en COM-ONE (de “Overeenkomst”). Definitief aanvaarde offertes/ondertekende bestelbonnen kunnen door de Klant niet meer worden geannuleerd, tenzij bij uitdrukkelijk wederzijds schriftelijk akkoord.

3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging. De factuur wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4. COM-ONE behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder opgave van redenen opdrachten en/of bestellingen te weigeren.

5. Bij herhaald contracteren tussen COM-ONE en de Klant, kunnen geen rechten geput worden uit het repetitief karakter. M.a.w. er komt geen gewoonterecht tot stand.

6. Er wordt gecontracteerd onder gelding van het principe van de in de offerte opgegeven “eenheidsprijzen”. De prijzen vermeld in catalogi, op websites en gelijkaardige media zijn louter indicatief. Enkel bij uitdrukkelijk wederzijds akkoord wordt van de in offerte opgegeven prijzen afgeweken, met dien verstande dat elke afwijking enkel betrekking heeft op de specifieke transactie en nooit als precedent kan ingeroepen worden voor latere transacties.

7. Partijen bevestigen voor zoveel nodig dat de communicatie tussen hen rechtsgeldig kan gevoerd worden per fax en per e-mail, tenzij anders bepaald in deze algemene voorwaarden.

8. Elke Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Klant voldoende kredietwaardig is voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen conform de Overeenkomst. COM-ONE is gerechtigd, bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Klant een voorschot van welke grootte dan ook te vragen en/of zekerheid te eisen dat zowel aan de betaling als aan de overige verplichtingen van de Klant conform de overeenkomsten met COM-ONE zal worden voldaan. De niet-betaling van het voorschot werkt opschortend ten voordele van COM-ONE, en COM-ONE zal het recht hebben de eventuele overeengekomen uitvoeringstermijnen naar haar goeddunken te herzien. Indien ondertussen de eenheidsprijzen worden verhoogd, zullen deze verhoogde prijzen van toepassing zijn. Zonder afbreuk te doen aan enige andere rechten van COM-ONE behoudt zij zich het recht voor om, ingeval van gespreide levering de betaling van enige deellevering uitblijft, de resterende deelleveringen op te schorten of te annuleren, onverminderd haar recht op schadevergoeding.    

Artikel 3 –Uitvoering van de Overeenkomst

1. COM-ONE zal de overeenkomst naar best vermogen en te goeder trouw uitvoeren. Gezien de specifieke materie en de vele externe factoren kan COM-ONE uiteraard enkel instaan voor wat zij daadwerkelijk zelf levert en wordt er door haar, zoals in Hoofdstuk III, art. 2.4 van deze algemene voorwaarden vermeld, enkel een middelenverbintenis aangegaan.

2. Indien en voor zover de goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens COM-ONE vereist, heeft COM-ONE het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan COM-ONE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan COM-ONE worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan COM-ONE zijn verstrekt, heeft COM-ONE het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.

4. COM-ONE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Klant onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekte.  

Artikel 4 –Levertijd en levering

1. Tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen, zijn alle door COM-ONE opgegeven leveringstermijnen louter indicatief en is een overschrijding ervan geen grond tot enige aansprakelijkheid of tot schadevergoeding, noch geeft deze de Klant het recht de overeenkomst te annuleren en/of de afname te weigeren.

2. Tenzij anders bepaald worden de goederen geleverd EXW (Ex Works - Incoterms 2010) in de kantoren/magazijnen van COM-ONE. Het risico op verlies, beschadiging en diefstal gaat over op de Klant op het moment van de levering. De goederen worden steeds vervoerd op risico en kosten van de Klant. Goederen die eigendom zijn van de Klant en vervoerd dienen te worden, worden steeds vervoerd op risico en kosten van de Klant. De risico’s ten laste van de Klant zijn ingecalculeerd in de tussen partijen overeengekomen prijs.

3. Gedeeltelijke en/of gespreide leveringen zijn toegestaan. Indien de zaken in delen worden geleverd, is COM-ONE bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

4. De Klant is verplicht de gekochte/gehuurde zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

5. Indien de Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken te zijner beschikking worden opgeslagen voor zijn rekening en risico. De Klant zal in dat geval alle bijkomende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zijn.

6. Indien de overeenkomst werkzaamheden op locatie betreft, dient de Klant ervoor te zorgen dat de werkzaamheden binnen redelijke en/of afgesproken termijn kunnen aanvangen, onder meer door de werkplek goed bereikbaar te maken voor personeel van COM-ONE, door COM-ONE aangestelde derden en de aan te voeren materialen, dit alles in overeenstemming met de BIPT-voorschriften ter zake. Voorts dient de Klant de benodigde stroomaansluitingen en goed werklicht te voorzien, zo nodig hulpwerktuigen als hoogtewerkers en steigers ter beschikking te stellen en te zorgen dat werkzaamheden van derden de voortgang van het werk niet belemmeren of vertragen. De Klant staat in voor alle bijkomende kosten, indien niet aan bovenvermelde voorwaarden wordt voldaan.

7. COM-ONE behoudt zich het recht voor om de kosten van de werken aan te passen overeenkomstig de agoria-index en waarbij de aanpassing zal geschieden volgens de berekeningstool terug te vinden op https://www.eclecticsite.be/amorti/agoriaIndex.htm. Deze aanpassing mag enkel gebeuren indien tussen de ondertekening van het contract en de indienststelling een periode van tenminste 3 maand verlopen is.

8.Ingeval de indienststelling niet kan plaatsvinden op de voorziene datum om redenen waarvoor COM-ONE aansprakelijk kan worden gesteld zal de Klant per volledige week vertraging een maximumvergoeding kunnen eisen van 0,5% van de waarde van het deel van de installatie dat niet effectief in dienst kan worden gesteld als gevolg van de vertraging. De totale vergoeding mag niet hoger zijn dan 5% van die waarde.

9.Ingeval de indienststelling niet kan plaats vinden op de voorziene datum om redenen in hoofde van de Klant zal deze laatste vertraging een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn per begonnen maand, gelijk aan 1% van de waarde van het (verhuurde en/of verkochte) materiaal en van 5% van de installatiekosten.

10. Voor alle exporten buiten de EU, zowel voor verkopen als verhuringen, verplicht de klant er zich toe onverwijld de nodige douane documenten te bezorgen aan COM-ONE en dit gezien het feit dat de leveringen steeds EXW Ingelmunster gebeuren, (voor verkopen = Enig Document, voor verhuren = Enig Document of ATA carnet voor bewijs tijdelijke export). Alle kosten verbonden aan deze (tijdelijke) exporten zijn voor risico en kosten van de Klant. De risico’s ten laste van de Klant zijn ingecalculeerd in de tussen partijen overeengekomen prijs.      

11.  De term “bijkomende werken en leveringen” omvat alle na de ondertekening van onderhavig contract door de Klant bestelde en/of door het BIPT opgelegde werken en leveringen, zoals onder meer:

 1. Herstellingen van schade en/of verlies
 2. Verplaatsingen van de installatie
 3. Wijziging van de installatie
 4. Toevoegingen, omwisselingen en/of terugnemingen van randapparatuur
 5. Uitbreidingen en/of verminderingen van de uitrusting van de centrale. De bijkomende werken en leveringen mogen uitsluitend door de COM-ONE worden besteld.  De bepalingen van onderhavig contract zijn er automatisch op van toepassing.  

De bijkomende werken en leveringen mogen uitsluitend door de COM-ONE worden besteld.
De bepalingen van onderhavig contract zijn automatisch op de bijkomende werken en leveringen van toepassing.

12. De bijkomende werken en leveringen mogen mondeling worden besteld.  Zij mogen door COM-ONE worden uitgevoerd zonder dat zij aan de Klant dienen bevestigd te worden. Voor bijkomende werken en leveringen die een wijziging van het gebruikscontract meebrengen (zie hoofdstuk II, artikel 2. 18) mag COM-ONE weigeren tot uitvoering over te gaan zolang niet eerst een bijvoegsel aan onderhavig contract ondertekend is.  Indien zo’n bijvoegsel niet ondertekend wordt, zal de factuur van COM-ONE als bijvoegsel gelden.

13. De bijkomende werken en leveringen worden aangerekend volgens de op het ogenblik van de uitvoering bij COM-ONE van kracht zijnde voorraden.  COM-ONE behoudt zich het recht voor betaling te eisen van een gedeelte of het geheel van de desbetreffende prijs voor de uitvoering.  

Artikel 5 - Wijziging en ontbinding van de Overeenkomst

1. Indien een wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft zal COM-ONE de Klant hierover voorafgaandelijk inlichten. Mondelinge toezeggingen en/of wijzigingen inzake overeenkomst(en) zijn slechts bindend na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door COM-ONE.

2. Zonder afbreuk te doen aan enige andere rechten of rechtsmiddelen, is COM-ONE gerechtigd over te gaan tot onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst(en), zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst, in de volgende gevallen:

 1. Ingeval de Klant nalaat aan zijn verplichtingen conform de overeenkomst te voldoen (in het bijzonder de betaling van de maandelijkse facturen!);
 2. Indien COM-ONE na het afsluiten van de overeenkomst informatie ontvangt waaruit blijkt dat er een gegronde vrees is dat de Klant zich niet aan al zijn verplichtingen zal kunnen houden. Dit is onder meer het geval wanneer de normale maandelijkse betalingen niet langer via de voorziene domiciliering verlopen en dit ondanks de verhoging van 15 % van het factuurbedrag door deze nalatigheid. De Klant is verplicht op eenvoudige aanvraag van COM-ONE alle informatie in dit kader ter beschikking te stellen.
 3. Indien COM-ONE de Klant bij het sluiten van de overeenkomst, of tijdens de uitvoering daarvan, heeft gevraagd een zekerheid te stellen voor de nakoming van de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft en/of onvoldoende is;
 4. Ingeval van faillissement, vereffening, insolvabiliteit of staking van betaling van of door de Klant.
 5. Ingeval van het indienen van een vrijwillig verzoek tot gerechtelijke reorganisatie of WCO (in de zin van de Belgische Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen) door de Klant, op voorwaarde echter dat de Klant niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een verzoek van COM-ONE in die zin heeft bevestigd dat hij zal doorgaan met het uitvoeren van de Overeenkomst en het nakomen van al zijn verplichtingen daarin.

3. In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 5(2) hierboven, zullen alle vorderingen van COM-ONE op de Klant onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar worden en zal de Klant gehouden zijn alle door COM-ONE geleverde of ter beschikking gestelde goederen binnen 24 uur na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving door COM-ONE aan COM-ONE terug te bezorgen. Ingeval de Klant de goederen niet binnen 24 uur terugbezorgt, zullen COM-ONE en/of haar aangestelde - zonder afbreuk te doen aan enig ander recht-  gerechtigd zijn om de lokalen, waar de goederen zich bevinden, te betreden om de goederen terug in bezit te nemen. De Klant dient hiertoe zijn medewerking te verlenen en de kosten van het weghalen van de goederen door COM-ONE apart te vergoeden.

4. In geval van verbreking van de overeenkomst door COM-ONE is deze tot geen andere schadevergoeding verplicht dan het terugbetalen van het voorschot indien dat gestort is.

5. Op elk ogenblik van het contract heeft de Klant het recht, en dit zonder naleving van een termijn, dit contract op te zeggen. De opzegvergoeding wordt tussen partijen in dat geval begroot op 60% van de resterende contractwaarde met uitzondering voor de opzeg tijdens het laatste jaar waar de vergoeding niet minder kan zijn dan 12 maal de maandelijkse vergoeding. De gebruiksvergoeding blijft verschuldigd tot op het ogenblik van de teruggave van de goederen die COM-ONE ter beschikking stelde van de Klant. 

6. In geval de overeenkomst beëindigd wordt zoals voorzien in de gevallen onder artikel 5(2), zal eenzelfde forfaitaire en niet reduceerbare schadevergoeding aangerekend worden zoals voorzien in artikel 5.5 van deze algemene voorwaarden.        

Artikel 6 –Adviezen en gegevens

1. Adviezen gegeven door COM-ONE kunnen de Klant nooit ontheffen van de plicht tot eigen onderzoek met betrekking tot de geschiktheid van de goederen voor het door de Klant beoogde doel. Hetzelfde geldt voor gegevens omtrent de samenstelling van goederen en toepassingsmogelijkheden. COM-ONE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (mondelinge of schriftelijk) gegeven adviezen.  

Artikel 7 – Intellectuele eigendom

1. Het uitvoeren van de opdracht door COM-ONE houdt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij COM-ONE rusten in. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de opdracht behoren toe aan COM-ONE. Zo zullen alle technische ontwerpen die deel uitmaken van de opdracht en al dan niet een werkend technisch geheel vormen, steeds eigendom blijven van COM-ONE en zal de Klant steeds gehouden zijn dit eigendomsrecht van COM-ONE te vrijwaren en bij diens cliënten en/of afnemers af te dwingen.

2. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van COM-ONE zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan COM-ONE gebruiksrechten heeft verworven, - waaronder inbegrepen in elk geval, maar niet uitsluitend: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages templates, macro’s en andere geestesproducten - te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

3. Het is de Klant niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van COM-ONE aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de Werkzaamheden door COM-ONE. De Klant zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

4. Per inbreuk zal de Klant een forfaitaire schadevergoeding dienen te betalen van € 10.000, doch COM-ONE behoudt zich het recht voor om de reële geleden schade te bewijzen.  

Artikel 8 –Facturen en Betaling

1. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij schriftelijk een betalingstermijn wordt overeengekomen.

2. Alle bedragen verschuldigd aan COM-ONE moeten volledig zonder aftrek, korting of verrekening geschieden door storting of overmaking op een door COM-ONE aangegeven rekening. Zonder voorafgaandelijke schriftelijke afspraken hierover, kan er nooit uitstel van betaling voor het geheel of een deel van de verschuldigde som verleend worden.

3. Indien betalingstermijnen werden toegestaan, vervallen deze van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling door het enkele feit van het niet respecteren van een tussentijdse vervaldag of termijn. Het integrale saldo is dan onmiddellijk verschuldigd, verhoogd met de toepasselijke nalatigheidsinteresten en kosten.

4. Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 werkdagen volgend op de factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht van COM-ONE om ontvankelijk te zijn. Betwistingen, om welke reden ook,  van een factuur of een deel daarvan door de Klant geeft deze niet het recht om de betaling van de vervallen facturen in te houden, zelfs niet gedeeltelijk.

5. Als de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij nalatigheidsinteresten over het openstaande bedrag verschuldigd (conform de bijzondere interestvoet bepaald in Artikel 5 van de Belgische Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties) zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist. Bovendien zal de Klant een forfaitair schadebedrag van 10% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 200 euro, verschuldigd zijn, onverminderd het recht van COM-ONE op volledige schadevergoeding. Alle gerechtskosten en buitengerechtelijke kosten van COM-ONE, waaronder o.m. kosten van interne en externe adviezen, die voor COM-ONE voortvloeien uit het niet nakomen van enige (betaling)verplichting door de Klant, zijn voor rekening van de Klant. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

6. Wissels, cheques, cessie, betaling door derden of kredietverlening brengen geen schuldvernieuwing teweeg, noch enige wijziging aan de bepalingen van de overeenkomst.  

Artikel 9 –Aansprakelijkheid

1. De levering van alle diensten door COM-ONE betreffen een middelenverbintenis. COM-ONE is verantwoordelijk voor de levering van de Dienst tot op het aansluitpunt op het netwerk van de Klant.

2. COM-ONE verleent geen garantie met betrekking tot het functioneren van de Dienst. Het uitvallen of het verminderen van kwaliteit van de Dienst kan – behalve ingeval van opzet of zware fout – geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van COM-ONE.  

3. COM-ONE en zijn partners verbinden zich ertoe om de kwaliteit van de Dienst te behouden overeenkomstig de kwaliteitscriteria zoals deze van toepassing zijn in de sector waar identieke diensten worden versterkt.

4. In geen geval kan COM-ONE, met inbegrip van haar werknemers, agenten, onderaannemers en leveranciers, aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:

 • het niet beantwoorden van de Dienst aan de door de Klant gestelde doeleinden.
 • de inhoud van de informatie die door de Klant via de Dienst wordt overgedragen of toegankelijk gemaakt aan derden en omgekeerd.
 • het misbruik of frauduleus gebruik van de Dienst door de Klant of een derde.
 • technische storingen of pannes veroorzaakt door netwerkstoringen of het onderhoud van de voor de Dienst benodigde telecommunicatievoorzieningen,zoals telefoonaansluiting, (computer-)apparatuur en de daarbij behorende software.
 • de keuze, het gebruik en de door de Klant beoogde doelstellingen m.b.t. de Dienst.
 • de duurtijd tussen aanvraag van de Dienst en diens effectieve levering of aansluiting, eventuele laattijdige aansluiting of afwijzing van de aanvraag van de Dienst.
 • kosten, vergoedingen of schade veroorzaakt door het in gebreke blijven van de Klant om zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst uit te voeren.
 • een inbreuk door de Klant op wettelijke bepalingen.
 • alle mogelijke schade met betrekking tot informatie en computerbestanden of data die kan ontstaan tengevolge van het gebruik door de Klant van de Dienst, van het netwerk en van de uitrusting betreffende de Dienst.
 • de toegangstijden tot internet, de vertragingen in de overbrenging van gegevens of de kwaliteit ervan en eventuele toegangsbeperkingen tot netwerken en servers verbonden met het internet.

5. COM-ONE kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke indirecte of gevolgschade, voor welke vordering ook, zoals overtollig of technisch werkloos personeel, enige provisie, commerciële schade, verlies van data, verlies van omzetcijfer, winstderving, verlies van een kans, van cliënteel en/of van opdrachten, vermindering van commerciële vooruitzichten, verhoging van kosten, verlies aan verwachte besparingen, zelfs indien voorzienbaar.

6. De Klant zal COM-ONE vrijwaren tegen alle kosten, vergoedingen, schade, vorderingen, uitgaven en procedures ten gevolge van vorderingen van derden in verband met handelingen, fouten of nalatigheden van de Klant.

7. In alle gevallen waarin COM-ONE op grond van de Overeenkomst aansprakelijk is ten aanzien van de Klant, is de totale aansprakelijkheid van COM-ONE beperkt tot het laagste van hetzij (i) het geheel van betalingen die uit hoofde van de Overeenkomst door de Klant aan COM-ONE werden verricht in een periode van 6 maanden voorafgaand aan een schadegeval dat aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheid van COM-ONE, of (ii) 500 €.

8. Klachten of betwistingen met betrekking tot de Dienst dienen steeds per aangetekend schrijven gericht te worden aan COM-ONE:

 • voor levering van goederen binnen de 7 kalenderdagen na levering ervan;
 • voor de levering van Diensten binnen 7 kalenderdagen na aansluiting of na een schadegeval. Bij gebreke aan betwisting binnen voornoemde termijn worden de geleverde Diensten en producten geacht onherroepelijk en onvoorwaardelijk te zijn aanvaard.

9. Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande, erkent de Klant uitdrukkelijk dat COM-ONE geen enkele verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot door de Klant of derden aangebrachte wijzigingen aan of oneigenlijk gebruik van door COM-ONE geleverde goederen.

10. COM-ONE is geen professionele bewaarnemer van goederen van de KLANT. Aangezien bewaarneming niet tot de hoofdactiviteiten van COM-ONE behoort, wordt hiervoor geen vergoeding aangerekend en gebeurt elke bewaarneming van goederen van de KLANT in uitvoering van de overeenkomst op risico en voor rekening van de Klant. COM-ONE is op geen enkele manier aansprakelijk voor verlies, diefstal of welke schade ook aan de in bewaring gegeven goederen.  

Artikel 10 –Overmacht

1. Niettegenstaande enige strijdige bepaling in deze algemene contractvoorwaarden, is COM-ONE ten aanzien van de Klant niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die de Klant zou kunnen lijden als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van het feit dat de levering van goederen en/of diensten door COM-ONE wordt gehinderd, vertraagd, onmogelijk, aanzienlijk moeilijker, duurder of onrendabel wordt gemaakt door omstandigheden of gebeurtenissen buiten de redelijke controle van COM-ONE, waaronder (maar niet beperkt tot) heirkracht, oorlog, oproer, staking (inclusief binnen het bedrijf van COM-ONE), lock-out, handelsgeschillen of arbeidsoproer, ongeval, uitvallen van installaties of machines, brand, overstroming, storm, moeilijkheden of toegenomen kosten voor het vinden van arbeidskrachten, materiaal, grondstoffen of vervoer.

2. Zolang de situatie van overmacht aanhoudt, worden de verplichtingen van COM-ONE opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 14 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien COM-ONE bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde en/of het nog uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.  

Artikel 11 –Toepasselijk recht

Alle vragen en geschillen betreffende de geldigheid, interpretatie, tenuitvoerlegging, uitvoering of beëindiging van deze algemene contractvoorwaarden of enige offerte, bestelling en/of overeenkomst zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De Klant erkent uitdrukkelijk de bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, België.  

Artikel 12 – Algemene clausules

1. De Klant mag zijn rechten en plichten uit hoofde van onderhavig contract noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen aan derden behalve na voorafgaand schriftelijk akkoord van COM-ONE. Dit akkoord ontslaat hem echter niet van zijn verantwoordelijkheden.  De Klant mag de installatie noch geheel noch gedeeltelijk onderverhuren.

2. Bij niet betaling van de dossierkosten en/of de installatiekosten, van de gebruiksprijs of van de kosten voor bijkomende werken en leveringen zijn de algemene voorwaarden van COM-ONE van toepassing.

3. Bij een volledig niet-functioneren van de installatie gedurende meer dan 48 uur ten gevolge van een bewezen tekortkoming van COM-ONE zal haar aansprakelijkheid in elk geval beperkt blijven tot tweemaal de gebruiksprijs verschuldigd voor de duur van dit niet-functioneren.

4. De Klant heeft voorafgaand aan de contractsluiting daadwerkelijk kennisgenomen van de algemene verkoopsvoorwaarden van COM-ONE. Die voorwaarden maken integraal deel uit van onderhavige algemene voorwaarden.

5. COM-ONE behoudt zich het recht voor de rechten en plichten van onderhavige overeenkomst over te maken aan een derde, mits voorafgaandelijke kennisgeving hiervan aan de Klant.

6. De Klant verklaart uitdrukkelijk in kennis gesteld te zijn van de gevolgen van het gebruik van een VOIP connectie voor het bellen van de hulpdiensten die alleen het adres van de zetel van de Klant kan herkennen als plaats vanwaar de oproep werd gevoerd.  Derhalve verklaart de Klant uitdrukkelijk alle gebruikers van de installatie in te lichten over het gebruik van de noodnummers en deze bij voorkeur uitsluitend via een GSM toestel met het conventioneel netwerk te contacteren.

7. De Klant verklaart uitdrukkelijk gewezen te zijn op het feit dat de opnamefunctie onderhevig is aan bepaalde wettelijke vereisten en dat COM-ONE géén enkele verantwoordelijkheid draagt indien de Klant de gesprekken zou registreren zonder toestemming van de opgebelde en/of bellende partij(en).  Hetzelfde is van toepassing bij gebruik van de drop-in functie die voorzien is op het platform.  Ook hier dient de Klant de andere gebruiker uitdrukkelijk te wijzen op de mogelijkheid dat gesprekken onhoorbaar kunnen gevolgd en opgenomen worden.  De toepassing van de privacyregels van het land waarin de installatie is opgesteld zal strikt door de Klant nageleefd moeten worden.

Hoofdstuk II - Bijzondere Bepalingen van toepassing op verkoop, verhuur en levering van diensten (o.a. VOIP)

Artikel 1 –Verkoop van de goederen

1. In principe worden de goederen steeds verhuurd en blijven zij te allen tijde eigendom van COM-ONE. Enkel wanneer dit uitdrukkelijk anders bepaald wordt kunnen de goederen aangekocht worden door de Klant. De goederen blijven de eigendom van COM-ONE tot volledige en definitieve betaling van de prijs, inclusief alle vervoerskosten, belastingen en nalatigheidsintresten. Tot zolang behoudt COM-ONE steeds het recht op integrale revendicatie, ongeacht deelbetalingen. Dit impliceert een verbod tot verkoop, cessie, inbreng of overdracht om niet, alsook een verbod op het aanbrengen van wijzigingen, opdelingen of toevoegingen door de Klant of derden. COM-ONE en/of haar aangestelden zijn, indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, gerechtigd om de lokalen (van de Klant of van derden) waar de goederen zich bevinden te betreden om de goederen terug in bezit te nemen. De Klant dient hiertoe zijn medewerking te verlenen. De Klant zal alles in het werk stellen om het eigendomsrecht van COM-ONE te vrijwaren. Zo zal de Klant COM-ONE onmiddellijk in kennis stellen mocht dit eigendomsrecht in gedrang komen, onder andere door een beslag op de goederen van COM-ONE bij de Klant.

2. COM-ONE moet niet instaan voor de gebreken die zichtbaar zijn en die de Klant zelf heeft of redelijkerwijze had kunnen waarnemen bij levering. Om ontvankelijk te zijn moeten klachten met betrekking tot gebreken onmiddellijk en uiterlijk binnen vijf (5) kalenderdagen na levering, en in elk geval vóór enig gebruik van de goederen, door de Klant schriftelijk gemeld worden. Alle overige klachten met betrekking tot verkochte goederen dienen binnen een termijn van uiterlijk acht (8) kalenderdagen na levering schriftelijk aan COM-ONE te worden gemeld.

3. Bij opdrachten waar geheel of gedeeltelijk aanneming aan te pas komt, geschiedt de oplevering stilzwijgend wanneer geheel of gedeeltelijk geleverd en/of in dienst of bezitgenomen wordt zonder voorbehoud, dan wel wanneer de Klant of derden zelf werkzaamheden verrichten aan de geleverde goederen. De aanvaarding door oplevering dekt alle zichtbare gebreken. Gezien de aard van het werk en de activiteiten van COM-ONE gebeurt de oplevering van aannemingswerken in één fase, die onmiddellijk en definitief is.

4. COM-ONE is slechts aansprakelijk voor zijn onderaannemer wanneer het een zuivere en rechtstreekse onderaanneming betreft. Van zodra COM-ONE niet de vrije keuze van onderaannemer heeft, of van zodra tijdens de werken blijkt dat de Klant zich rechtstreeks tot de onderaannemer wendt, vervalt elke aansprakelijkheid van COM-ONE desbetreffende, zodat eventuele navolgende facturatie uitsluitend als technische verwerking dient beschouwd te worden. De Klant kan het nakomen van zijn eigen verbintenissen ten overstaan van COM-ONE niet afhankelijk stellen van stukken, gegevens of berekeningswijzen die te maken hebben met het contract van onderaanneming, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen. De Klant staat in voor de plaats van levering en de nutsvoorzieningen (zoals o.m. elektriciteit, water en verwarming).

5. Zonder afbreuk te doen aan enige andere bepaling van deze algemene contractvoorwaarden, kan COM-ONE nooit gehouden zijn tot meer dan datgene waartoe zijn leveranciers en onderaannemers ten opzichte van COM-ONE gehouden zijn, of ten belope van de waarborg die haar zelf werd verstrekt.

6. Bij verkoop van 2de handsartikelen geeft COM-ONE geen enkele garantie op de goederen. De Klant koopt de goederen in de staat zoals ze zich bevinden, zonder enige aansprakelijkheid of garantie vanwege COM-ONE.  

Artikel 2 – Verhuur en levering van diensten (ook bij verkoop in dit laatste geval) (o.a. netwerkbeheer)

Algemene bepalingen:

1. Onder de Klant wordt mede verstaan “de huurder”; onder “verhuurder” wordt verstaan COM-ONE.

2. Indien COM-ONE haar leveringsverplichtingen niet kan nakomen, om welke reden ook, zal COM-ONE de Klant hiervan zo vlug mogelijk verwittigen en eventuele alternatieven voorstellen. Indien deze alternatieven niet worden aanvaard door de Klant, zal de Klant enkel het recht hebben de overeenkomst te annuleren zonder enige kosten voor de Klant. Enige verdere aansprakelijkheid of schadevergoeding vanwege COM-ONE is uitgesloten.

3. De gehuurde goederen blijven te allen tijde eigendom van COM-ONE of, in voorkomend geval, van de met haar verbonden ondernemingen. De huurder zal de goederen uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor de goederen gefabriceerd zijn. De huurder garandeert COM-ONE bekend te zijn met de werking van de goederen. De huurder zal de goederen op een goede manier behandelen en zorg dragen voor een behoorlijke en veilige opslagplaats.

4. De huurder is te allen tijde aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van de gehuurde goederen totdat deze terug worden bezorgd in de magazijnen van COM-ONE. De huurder zal elke schade aan of verlies van de gehuurde goederen onmiddellijk melden aan COM-ONE en zal deze goederen onmiddellijk teruggeven of schade vergoeden aan COM-ONE. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of vandalisme hiervan zo snel mogelijk aangifte doen bij de politie in de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden, dan wel het vandalisme werd aangericht, en een kopie van deze aangifte aan COM-ONE bezorgen. De huurder zal COM-ONE vergoeden voor de kosten van herstel of vervanging van de gehuurde goederen en voor het verlies van huuropbrengsten gedurende de periode vereist voor herstel of vervanging, in de mate dat dergelijke periode de overeengekomen huurperiode waarvoor door de huurder werd betaald overschrijdt. De huurder zal de goederen verzekeren tegen schade en verlies (inclusief diefstal) gedurende de tijd dat deze goederen ter beschikking staan van de huurder. COM-ONE is gerechtigd te allen tijde de polis en bewijs van betaling van de premies op te vragen.

Indien de huurder geen afdoende verzekering onderschrijft (of er niet in slaagt om dit aan te tonen aan COM-ONE), of in geval de huurder COM-ONE daarom verzoekt, zal COM-ONE of om het even welke van de met haar verbonden ondernemingen een verzekering onderschrijven om de risico’s van accidentele schade aan, en verlies of diefstal van de gehuurde goederen te dekken, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in de Bijzondere Voorwaarden “Accidentele Schade en Diefstal –Afstand van Verhaal”, en dit op kosten van de huurder.

5. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade toegebracht aan derden door materialen van COM-ONE ongeacht de staat ervan. De huurder zal zich verzekeren voor alle schade veroorzaakt door eigen daad of gebreken in de materialen.

6. De huurder zal te allen tijde aan COM-ONE, dan wel een door COM-ONE gevolmachtigde, toegang geven tot de gebouwen of erven waar de goederen zich bevinden, teneinde de aanwezigheid en/of toestand van de goederen te inspecteren. COM-ONE is te allen tijde gerechtigd om de goederen bij de huurder of diens houder weg te nemen indien de huurder zijn verplichtingen niet nakomt. De huurder dient hiertoe zijn medewerking te verlenen.

7. De huurder is zelf verantwoordelijk voor alle nodige keuringen ter plaatse en alle vergunningen en/of toelatingen voor gebruik van gehuurde goederen.

8. De huurder dient zich ervan te vergewissen dat de gehuurde goederen in goede conditie aan hem werden geleverd. Het in ontvangst nemen van de goederen door de huurder of zijn vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu of andere vorm van ontvangstbevestiging, geldt als bewijs dat de zending compleet en uiterlijk in goede conditie is afgegeven.

9. Iedere storing aan de gehuurde goederen dient onverwijld en schriftelijk gemeld te worden aan COM-ONE op straffe van niet-ontvankelijkheid van de klacht.

10. Alle goederen moeten in de originele staat teruggebracht worden: reparaties, verbouwingen of andere wijzigingen aangebracht aan de goederen door de huurder of derden zijn uitdrukkelijk verboden zonder de schriftelijke toestemming van COM-ONE, en alle eventuele hieruit ontstane schade en/of kosten zullen verhaald worden op de huurder.

Duur van de overeenkomst:

11. De huur- en gebruiksperiode vangt aan op de dag van de indienststelling en eindigt op 31 december van het vijfde jaar dat volgt op het jaar van de indienststelling.  Indien het contract niet wordt opgezegd door een per post aangetekend schrijven van één der partijen, verstuurd tenminste zes maand voor het verstrijken van de gebruiksperiode, wordt het stilzwijgend verlengd voor een opeenvolgende periode van 12 maand. Bij het verstrijken van deze bijkomende periode kan enkel een einde worden gemaakt aan het contract door middel van een per post aangetekend schrijven en mits een opzegging van zes maand.

12. Op elk ogenblik van het contract heeft de Klant het recht, en dit zonder naleving van een termijn, dit contract op te zeggen. De opzegvergoeding wordt tussen partijen in dat geval begroot op 60% van de resterende contractwaarde met uitzondering voor de opzeg tijdens het laatste jaar waar de vergoeding niet minder kan zijn dan 12 maal de maandelijkse vergoeding. De gebruiksvergoeding blijft verschuldigd tot op het ogenblik van de teruggave van de goederen die COM-ONE ter beschikking stelde van de Klant. 

13. Bij het einde van het contract zal de Klant het materiaal aan COM-ONE terugbezorgen. Het demonteren en het transport zullen worden uitgevoerd door COM-ONE. De kosten ervan vallen ten laste van de Klant.

14. Laattijdige retour van de gehuurde goederen wordt te allen tijde aangerekend en vermeerderd met de kosten die hieruit voortvloeien.

15. Vervroegde retour van de goederen geeft geen aanleiding tot prijsreducties, de overeengekomen prijs voor de volledige huurperiode zal worden aangerekend.

Gebruiksprijs en waarborg:

16. De in de bijzondere voorwaarden vermelde gebruiksprijs is een maandelijkse vergoeding samengesteld uit een gedeelte “gebruik van de ter beschikking gestelde goederen en het platform”, uit een gedeelte “technische bijstand en helpdesk” en uit een gedeelte “connectie kosten en belwaarde”.

17. De gebruiksprijs is verschuldigd vanaf de indienststelling.  Voor de maand van de indienststelling zelf wordt zij proportioneel berekend.  De gebruiksprijs voor de eerstvolgende maand en de daaropvolgende maanden is steeds op de datum van de eerste ingebruikname verschuldigd en dit tot aan het einde van de eerste periode van de overeenkomst. Nadien is de vervaldag telkens de 1ste van elke maand.

18. Bij toevoeging of omwisseling van randapparatuur of bijkomende diensten en bij uitbreiding van de uitrusting van de VOIP centrale zal de gebruiksprijs verhoogd worden op basis van de op dat ogenblik bij de COM-ONE van kracht zijnde voorwaarden.  Bij terugneming of omwisseling van de randapparatuur en bij een vermindering van de uitrusting van de centrale zal de Klant het gedeelte van de gebruiksvergoeding met betrekking tot het teruggenomen materiaal of de vermindering van de uitrusting niet meer moeten betalen, mits hij een opzeggingsvergoeding betaalt gelijk aan de nog tot aan het einde van de gehele gebruiksperiode te vervallen gebruiksvergoeding die betrekking heeft op het terug genomen materiaal met een minimum gelijk aan de gebruikskost van één jaar.

19. De gebruiksvergoeding schommelt overeenkomstig de prijsherzieningsformule zoals hieronder bepaald, voor zover er géén gebruik werd gemaakt van de prijsgarantie voor de eerste periode van 60 maanden.

20. De waarborg is gelijk aan zes maanden huur en is contant betaalbaar bij de ondertekening van het contract. COM-ONE behoudt zich het recht voor de waarborg aan te passen aan de evolutie van de gebruiksvergoeding zodat zij steeds gelijk blijft aan zes maanden gebruiksvergoeding.  (Enkel van toepassing indien voorzien in de bijzonder voorwaarden) 

Het onderhoud:

21. De technische bijstand wordt door COM-ONE geleverd overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst “technische bijstand en helpdesk” die kan geraadpleegd worden op helpdesk.com-one.be en die integraal deel uitmaakt van onderhavig contract. De Klant heeft voorafgaand aan de contractsluiting daadwerkelijk kennisgenomen van de bepalingen van de overeenkomst “technische bijstand en helpdesk”. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk de in deze overeenkomst opgenomen bepalingen. De overeenkomst “technische bijstand en helpdesk” maakt integraal en verplicht deel uit van de gebruiksovereenkomst.

22. De Klant zal de bepalingen van de overeenkomst technische bijstand en van de BIPT-voorwaarden aangaande het onderhoud strikt in acht nemen.

23. De premie “technische bijstand en helpdesk” is begrepen in de gebruiksvergoeding.

Verzekering:

24. De Klant verbindt er zich toe een verzekeringspolis voor elektrische en elektronische installaties, met automatische aanpassing, af te sluiten.  Deze verzekering zal gedurende de volledige gebruiksduur gehandhaafd blijven.  Elk verlies en elke schade dient onmiddellijk en ten laatste binnen de 24 uur aan COM-ONE te worden medegedeeld.  Alleen COM-ONE mag de herstelling uitvoeren.

25. Indien de Klant na de indienstelling niet in het bezit is van een verzekeringspolis wordt de Klant geacht zelf aansprakelijk te zijn voor elk verlies en elke schade die zich voordoet.

26. COM-ONE kan te allen tijden het bewijs vragen van het verzekeringscontract en de betaling van de premie. Indien de Klant in gebreke blijft dit bewijs te leveren, kan COM-ONE de overeenkomst als beëindigd beschouwen en dit zoals voorzien in hoofdstuk II, artikel 2, 12 van deze overeenkomst. De hieruit voortvloeiende schadevergoedingen zullen dan eveneens van toepassing zijn.

Technische en administratieve clausules:

27. Bij ondertekening van het contract zal de Klant aan COM-ONE de identiteit en het adres meedelen van de eigenaar(s) van de lokalen waar de goederen zullen opgesteld worden.  COM-ONE heeft toestemming om het bestaan van huidig contract mee te delen aan de eigenaar, de verhuurder van de lokalen, de hypothecaire schuldeiser of de schuldeiser voor wie de handelszaak als onderpand geldt.

28. Behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van COM-ONE mag de Klant geen ander materiaal aansluiten aan wat hem ter beschikking is gesteld, verkocht of geïnstalleerd door COM-ONE.

29. COM-ONE garandeert dat de kwaliteit van de door de telefooninstallatie geboden dienst gedurende de volledige duur van het contract zal worden gehandhaafd, zelfs na eventuele reparaties en vervangingen, en wel voor zover de gebruiksomstandigheden en de toestand van de omgeving niet zijn veranderd en de raadgevingen van COM-ONE zijn opgevolgd.  De kwaliteit slaat alleen op de geleverde hardware en niet op de internetverbindingen en/of gsm verbindingen die door derde partijen geleverd worden. COM ONE kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor connectieproblemen veroorzaakt door het lokaal netwerk zoals onder meer router, patchkast, lokale DHCP server, firewall, enz.  Zie eveneens hoofdstuk IV hieronder.

30. COM-ONE is gerechtigd een waarborgsom van de huurder te eisen en behoudt zich het recht voor om vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie en/of reiniging van de gehuurde goederen.

31. Wanneer er enkel goederen worden verhuurd, wordt er geen ondersteuning geleverd betreffende het opstellen en bedienen van het gehuurde. Enkel wanneer dit schriftelijk werd overeengekomen, zullen de gehuurde goederen opgesteld en bediend worden door COM-ONE. Dit ontslaat de huurder evenwel niet van zij, bewaarneming en de aansprakelijkheden van de huurder voorzien in onderhavige voorwaarden.

Hoofdstuk III – Bijzondere bepalingen inzake Fileserver en backup-services:

1. Op deze diensten zullen de algemene voorwaarden van toepassing zijn alsook de bepalingen van hoofdstuk II. De Klant erkent voorafgaand aan de contractsluiting daadwerkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.

2. De Klant kan opteren voor het plaatsen van een fileserver en back-up systeem of enkel en alleen de fileserver.

3. Het backup-systeem zal elke avond een back-up maken van de fileserver op een nader te bepalen uur. Tevens zal elke zondag een consistentiecontrole plaatsvinden.

4. Deze diensten kunnen enkel functioneren indien de Klant ervoor zorgt dat de fileserver online is en blijft, tevens wordt er uitdrukkelijk verwezen naar de bepalingen van hoofdstuk IV.

5. Voor de volledigheid wordt er nogmaals verwezen naar art. 9 onder hoofdstuk I wat betreft de aansprakelijkheid. COM-ONE zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade welke verband houdt met het gebruik van de door haar geleverde producten of van de daarmee verband houdende informatie en/of documentatie, noch voor enige andere schade welke niet het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een fout van COM-ONE, zoals, doch niet beperkt tot, communicatiekosten, inkomstenverlies, vorderingen van derden, verlies van gegevens, schade en/of defecten te wijten aan materialen of informatie verstrekt door de Klant of door derden. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betreffen de diensten van COMEONE middelenverbintenissen. De Klant staat zelf in voor de juistheid en de volledigheid van de door hem verstrekte documentatie en inlichtingen. COM-ONE kan bij de uitvoering van de diensten slechts aansprakelijk worden gesteld voor haar eigen zware fout of opzet. In geen geval zal COM-ONE aansprakelijk zijn voor gebreken in het materiaal, de hardware, de randapparatuur of -software waarin de door haar geleverde producten werden geïmplementeerd door of op instructies van de Klant.

6. De aansprakelijkheid van COM-ONE met betrekking tot rechtstreekse schade zal beperkt zijn tot herstel in natura. Indien geen herstel in natura meer mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van COM-ONE beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval gedekt is door de verzekering BA uitbating en/of BA na levering van COM-ONE. Indien, om welke reden ook, geen dekking onder de verzekering BA uitbating en/of BA na levering kan worden ingeroepen, is iedere aansprakelijkheidsvordering in hoofdsom, interesten en kosten, beperkt tot de helft van het bedrag dat de Klant heeft betaald voor de onder de relevante overeenkomst verkochte producten of diensten, voor recurrente diensten betreft het de betalingen gedurende drie (3) maanden voorafgaand aan het betrokken schadegeval.

7. De Klant verklaart door COM-ONE volledig op de hoogte te zijn gebracht inzake karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden en -beperkingen van de apparatuur en/of software, alsook inzake de problemen van aanpassing, installatie/integratie en uitbreiding die zich kunnen stellen, en ziet af van elke claim tegen COM-ONE terzake. COM-ONE is niet verantwoordelijk voor de keuze en de geschiktheid van de apparatuur en/of software om de beoogde resultaten te bekomen.

8. Bij installaties of prestaties door COM-ONE i.v.m. connectiviteit naar buiten toe, kan COM-ONE in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van connecties, noch voor “hacking”, misbruik van informatie, beschadiging of verlies van gegevens, de inhoud van de website(s) van de Klant en de conformiteit ervan met bestaande wetgeving en reglementering, kwaliteit van de telefoonverbinding of de gehuurde lijn, e.d.

9. Kosten aangerekend door derden, kunnen op geen enkele manier op COM-ONE verhaald worden tenzij mits voorafgaand schriftelijk akkoord.

Hoofdstuk IV – Bijzondere bepalingen inzake radio & internet

1. In het geval COM-ONE radio- en/of internetapparatuur levert, kan/kunnen de geleverde apparatuur en de eventueel daarbij hore

2. Beschikbaarheid: Alle producten en/of diensten, waarbij radio en/of het internet als een drager worden gebruikt, dienen beschouwd te worden als een "as is" en "as available" netwerk. Als gevolg van de onvoorspelbaarheid bij de verspreiding van het radiosignaal, de beschikbaarheid van het internet en/of publieke netwerken, de mogelijke externe stoorbronnen en de diversiteit van door de eindklant gebruikte apparatuur en opstellingswijzen kan COM-ONE geen verantwoordelijkheid nemen voor het succes of de prestaties van de verbinding. Deze dienst wordt bijgevolg geleverd op een "as is" en "as available" basis.

3. COM-ONE kan derhalve niet garanderen dat de dienst ononderbroken, foutloos, vrij van virussen en/of andere schadelijke componenten zal zijn. Wel zal COM-ONE erover waken dat “state-of-the-art” middelen, naar “best effort” zullen aangewend worden om de dienstverlening zo optimaal mogelijk te verzekeren en zal m.a.w. een middelenverbintenis gesloten zijn.

4. COM-ONE kan gelet op het bovenstaande geen uitdrukkelijke garanties aanbieden en de klant doet derhalve afstand van alle impliciete garanties, inclusief maar niet beperkt tot garanties van titel, niet-inbreuk, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot goederen en/of diensten, die via draadloze communicatie of het internet in het algemeen worden gefaciliteerd.

5. De Klant/gebruiker erkent uitdrukkelijk dat er aan de draadloze communicatie en technologie, inherent veiligheids- en privacy gerelateerde risico’s zijn verbonden. COM-ONE kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke risico's. Geen enkel advies of informatie gegeven door COM-ONE, haar vertegenwoordigers, wederverkopers en partners kan hieraan afbreuk doen.

6. COM-ONE en haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor eventuele kosten of schade die, direct of indirect, voortvloeien uit het gebruik van de draadloze apparatuur, het internet en de daarmee gerelateerde diensten, met inbegrip van enige directe of indirecte gevolgschade.

Hoofdstuk V – Bijzondere bepalingen inzake camerabewaking en -beheer
1. Op deze diensten zullen de algemene voorwaarden van toepassing zijn alsook de bepalingen van hoofdstuk II. De Klant erkent voorafgaand aan de contractsluiting daadwerkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.

2. Indien de overeenkomst met de Klant voorziet in afstandsbewaking dan gebeurt zulks via de diensten van een gecertificeerde meldkamer die toebehoort aan COM-ONE, dan wel een dergelijke meldkamer waarmee COM-ONE contracteerde. Een meldkamer is altijd actief en wel 24 op 24 uur, 365 dagen per jaar. De afstandsbewaking vangt enkel aan 24 uur nadat de aansluiting met de meldkamer is uitgevoerd en met succes getest en nadat, bijkomend, de te volgen procedure door COM-ONE werd ontvangen dan wel doorgegeven aan de meldkamer. De door de Klant op te geven instructies worden vermeld in de overeenkomst en de meldkamer zal handelen conform deze instructies.

3. Een alarmsignaal wordt via de beveiligingsapparatuur telefonisch naar de meldkamer gezonden, waarna de meldkamer de verificatie naar het bewaakte object activeert, zo voorzien. Van zodra er contact tot stand komt vraagt de meldkamer naar het vooraf afgesproken wachtwoord. Indien de opgeroepene een correct wachtwoord geeft volgt geen actie. Indien een fout wachtwoord wordt opgegeven worden maximaal vier door de Klant vooraf opgegeven sleutelhouders gecontacteerd. In overleg met de Klant of met de sleutelhouders wordt dan bepaald of en welke actie wordt ondernomen. Bij geen gehoor of bij het uitblijven van antwoord door de Klant dan wel door de sleutelhouders volgt geen verdere actie door de meldkamer. De ordediensten worden zoals wettelijk bepaald slechts verwittigd na verificatie vanop afstand, hetzij na verificatie ter plaatse, hetzij op uitdrukkelijk verzoek van de Klant, die alle eventuele administratieve‐ en andere sancties uitsluitend op zich neemt en COME-ONE of de door haar gecontracteerde meldkamer daarvoor vrijwaart. Minimaal één keer per 24 uur dient er een testmelding plaats te vinden vanuit de apparatuur naar de meldkamer om de onderlinge telecommunicatieverbinding te controleren. Bij uitblijven van die testmelding wordt de Klant daarvan per telefoon of per SMS in kennis gesteld. Indien het geen storing betreft aan de geleverde beveiligingsapparatuur dient de Klant maatregelen te nemen om de verbinding te laten herstellen. In verband met aanvangsstoringen en onwennigheid in het gebruik met mogelijke valse alarmmeldingen als gevolg wordt de eerste gebruiksperiode van 14 dagen na installatie beschouwd als een proefperiode tijdens welke bij alarmmeldingen alleen de Klant wordt gewaarschuwd en bij geen gehoor alleen de opgegeven contactpersonen maar niet de ordediensten. Alleen op uitdrukkelijk verzoek van de Klant kan van deze proefperiode worden afgezien. COME-ONE neemt hier een inspanningsverbintenis op zich. De beveiligingsapparatuur en de afstandsbewaking hebben louter als functie het signaleren van een alarm aan de Klant en/of aan de door de Klant opgegeven sleutelhouders. Het is de Klant bekend dat het systeem inbraken, brand en andere risico’s en de daaruit voortvloeiende schade onmogelijk kan voorkomen.

4. COME-ONE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook indien:

(a) de beveiligingsapparatuur niet overeenkomstig haar aard en bestemming gebruikt wordt,

(b) de aan de Klant gegeven bedieningsvoorschriften niet in acht worden genomen,

(c) ingeval de Klant nalaat wijzigingen in gegevens welke van belang zijn voor de uitvoering van de overeenkomst door te geven aan COME-ONE

(d) er sprake is van kortsluiting, waterschade, blikseminslag, brand‐ of rookschade of indien er andere oorzaken van schade zijn die niet te wijten zijn aan COME-ONE, waaronder begrepen storingen in de communicatieverbindingen,

(e) de beveiligingsapparatuur niet door of namens COME-ONE werd gewijzigd, gerepareerd, verplaatste en/of gecontroleerd,

(f) een defect niet onmiddellijk na ontdekking ervan werd gemeld aan COME-ONE,

(g) tekortkomingen welke zijn ontstaan voor of binnen twee weken na installatie en volledige, bevestigde inwerkingstelling van alle apparatuur.

5. Indien de overeenkomst met de Klant voorziet in een interventie ter plaatse ter verificatie van een alarm vooraleer de ordediensten te verwittigen, zal COME-ONE daarvoor zorg dragen. Voor de in de overeenkomst opgegeven prijs blijft de bewakingsagent maximaal 30 minuten ter plaatse. COME-ONE heeft het recht om haar diensten voorlopig op te schorten conform de wettelijke bepalingen betreffende nodeloze alarmeringen zonder dat de Klant uit dien hoofde aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. COME-ONE zal de klant informeren indien deze situatie zich dreigt voor te doen, of voordoet. Ingeval de Klant enkel beroep doet op COME-ONE voor de afstandsbewaking dan verbindt de Klant er zich toe om zijn beveiligingsapparatuur en de telefoonverbinding met de meldkamer jaarlijks te laten onderhouden door een door een erkend organisme goedgekeurde installateur opdat zowel de installatie als de verbinding steeds in een perfecte staat van werking verkeren.

6. De Klant zal COME-ONE op de hoogte stellen van elke wijziging aan de verbinding, of van elke gebeurtenis die van aard is of maar kan zijn om de communicatie met de meldkamer te verstoren. Het is de Klant bekend dat een elektronische beveiligingsinstallatie verplicht gebruik maakt van een communicatiemiddel en dat zulks leidt tot kosten die steeds voor rekening van de Klant blijven, tenzij anders werd overeengekomen.

De Klant verbindt er zich toe om de richtlijn en van COME-ONE of van de door COME-ONE gecontracteerde meldkamer op te volgen zoals deze aan de Klant worden verstrekt. COME-ONE draagt geen aansprakelijkheid voor de door haar gecontracteerde meldkamer. In ieder geval is de aansprakelijkheid van COME-ONE beperkt tot de bedragen die uitbetaald worden door haar eigen verzekeraar beroepsaansprakelijkheid.

Vraag een gratis demo en offerte aan van onze oplossingen

Vraag naar een offerte op maat!
Bel +32 9 274 02 00 of vul ons formulier in.